آنالیز فلزات سنگین

Heavy-metal-contaminants-1

آنالیز انواع فلزات سنگین از قبیل سرب ، کادمیم ، جیوه ، آرسنیک و غیره که از عناصر خطرناک و سمی می­باشند توسط دستگاه های جذب اتمی شعله و کوره با دقت بسیار بالایی در این مجموعه انجام می­شود لازم به ذکر است که نمونه های مختلف غذایی منطبق با روش های استاندارد مورد هضم قرار گرفته و با کمک دستگاه های فوق مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

ویژگی های شاخص این آزمون

– جواب دهی سریع

– انجام آزمون های در مقادیر PPM , PPB