آنالیز باقی مانده سموم نباتی در مواد غذایی

salad-2756467_1280_l

آنالیز باقی مانده سموم  در این بخش بیش از 130 سم ارگانو کلره و ارگانو فسفره در غلات ، حبوبات ، سبزیجات و باقی مواد غذایی مورد شناسایی و مقدار یابی قرار می­گیرد ،بدیهی است که در این بخش نمونه ها به روش های استاندارد ملی و بین المللی استخراج و به کمک دستگاه GC/MS-SIM مورد آنالیز قرار میگیرند. تلاش های آزمایشگاه بر این اصل استوار است که بتواند تعداد سموم بیشتری را مورد پایش و به روز رسانی کند و کمکی در راستای بالا بردن سطح علمی و دانش مربوطه در ایران گردد نباتی

ویژگی های شاخص این آزمون

  • اندازه گیری بیش از 130 سم
  • سرعت و دقت در جوابدهی
  • تجربه و دقت بالا