آموزش

شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس جهت ارتقاء سطح علمی و فنی کادر خود و همچنین برای دیگر سازمان ها در هر سال دوره های تخصصی مختلفی را در زمینه آنالیز دستگاهی و روشهای مختلف استخراج برگزار می نماید. این دوره ها با هدف افزایش مهارت کار بران دستگاه های آنالیتیک در سطوح مقدماتی و پیشرفته طراحی گردیده است و  شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم نظری برای کاربری هر دستگاه با اجزاء و قطعات مختلف آن آشنا شده و در بخش کارگاه ها می توانند به صورت عملی روشهای مورد نیاز را فراگیرند. دوره های آموزشی برگزار شده در سطوح متفاوت به شرح ذیل ارئه می گردد. 

    دوره های مقدماتی جهت کاربرانی در نظر گرفته شده که تجربه اندکی در بکار گیری دستگاه مورد نظر داشته و یا در نظر دارند تا  کاربری این گونه سیستمها را در مراکز صنتعتی ویا پژوهشی بدون تجربه قبلی عهده دار گردند. شرکت کنندگان در دوره های مقدماتی سپس می توانند با شرکت در دو ره های پیشرفته مهارت و دانش خود را ارتقا دهند.

    دوره های پیشرفته ارائه شده در بخش آموزش شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس با عمق و وسعت بیشتری مبانی نظری را با تاکید بر کاربرد های عملی آنها مورد بحث و بررسی قرار داده و کار بران باتجربه در پایان این دوره ها علاوه بر افزایش دانش نظری خواهند توانست تا با بکار گیری این دانش، کیفیت و کارایی خود را در بکارگیری دستگاه های آنالیتیک ارتقاء بخشند.

    دوره های تخصصی ویژه صنایع جهت اجرا در سایت آموزشی صنایع مختلف و بر حسب نیاز هر یک از صنایع طراحی و اجرا می گردد. هدف این دوره ها بالا برن مهارت کارکنان به نحوی است که بتوانند نتایج صحیح و دقیق تری را در آنالیز مواد به دست آورده و با افزایش آشنایی و مهارت خود و جلوگیری از مواردی که می تواند به دستگاه ها آسیب وارد نماید طول عمر مفید دستگاه ها را افزایش دهند.

    در حال حاضر دوره های تخصصی زیر توسط گروه آموزشی شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس ارائه می گردد.

استخراج و آماده سازی نمونه به روشهای:  Sonication, Headspace, LPME, SPME, SPE, LLE, LLME

کروماتوگرافی گازی GC

کروماتوگرافی گازی جامع دو بعدی (GCxGC)

کرو ماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی GC-MS

کرو ماتو گرافی گازی - طیف سنجی مادون قرمز GC-IR

جذب اتمی AA

نشر پلاسمای القایی ICP

نشرجرقه Quantometer

فلورسانس اشعه ایکس XRF

کاربرد روش های آماری در پردازش داده ها و ارزیابی نتایج